Dil ve Edebiyat Dizisi
Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım El Kitabı
Eski Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Türk Halk Edebiyatı
Edebiyat Bilgi ve Teorileri
Türk Dili El Kitabı
Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı
Şair Tezkireleri
Uygulamalı Okuma Eğitimi
Uygulamalı Yazma Eğitimi
Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı
Osmanlı Türkçesinde Benzer Yazılışlı Kelimeler Sözlüğü
Osmanlı Türkçesi
Talat Tekin Makaleler 1 Altayistik
Teorik Bir Yaklaşımla Zamirler Ural ve Altay Dillerindeki Zamirlerin Toplu Listesi
Türk Dil Bilimi Bakımından Tarihi Askeri Terminoloji
Modern Oğuz Türkçesi Söz Varlığı
Türkçede İsteme Kipliği Semantik Pragmatik Bir İnceleme
Dört Kumuk Masalı Üzerine Gramer İncelemesi
Nogay Türkçesi Grameri
Türk Dil Haritası Üzerinde Keşifler
Türkçede Zaman ve Görünüş Sistemi
Vâsık İlahîzade Mehmed Emîn Dîvân
Turcology In Turkey
Divan Edebiyatında Türler
Klasik Türk Edebiyatının Peşinden
Kırım Tatar Şairi Hamdi Giraybay
Kadınlarla İlgili Özbek Atasözleri
Klasik Türk Edebiyatında îdiyye
Hikayeci Bekir Sıtkı Kunt
Romantik Milliyetçi Ayaz İshaki
Abdulla Qodırıy Özbek Romanın Doğuşu
Türk Edebiyatında Deneme
Aytmatov Anlatılarında Ötekilerşme Sorunu ve Dönüş İşlekleri
Kerbelâ Mersiyeleri
Demir Baba Velayetnamesi
Karakoyunlu Hükümdarı Cihanşah ve Türkçe Şiirleri
Tarih-i Mısr-i Cedîd
Câmi'ü'l Hikâyât
İnsan Kültür ve Mizah
Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları
Söze Ruh Veren Şair Hasan Tufan
Safiye Sultan Zâde Mehmed Rezmi Divan
İhsan Oktay Anar'ın Kurgu Dünyası
Türk Şiirinde Yabancılaşma
Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji
Kazak ve Nogay Türkçesi Yazı Dillerinde Tasvir Fiilleri
Bay Efendi
Hakasya'dan Öyküler
Türk Dilinde ve Dünya Dillerinde Edilgen Yapı Tipolojisi
Türk Edebiyatında Küçürek Öykü
Çağdaş Türk Dili
5 Temmuz Urumçi Olayı ve Doğu Türkistan
Türk İslâm Edebiyatı
Lars Johanson Armağanı
Balkanlarda Türk Çocuk Hikayeleri Antolojisi
Balkanlarda Türk Çocuk Şiirleri Antolojisi
Fethi Tevetoğlu Hayatı, Sanatı, ve Şairliği
Geceye Çizilen Güneş Ayhan Kırdar ve Şiiri
Türk Bilig Revüsü Îrân-Tûrân Cenkleri
Muallim Nâci-Beşir Fuad İntikad
Hafız Kâmil Kıdeyş'in Hayatı ve Şiir Dünyası
Halep Türkmenleri
Medya Kültür ve Edebiyat
Osmanlının Sürgün Şairleri
Terâcim-i Ulemâ-yı Dagıstan - Dağıstan Bilginleri Bİyografileri
Çocuk ve Allah’ın Poetikasının İzinde
Mîrî Mihr ü Müşterî
Rusçuklu Zarîfî Dîvânı
U’cubetü’l-Garâyib
Osmanlı Fıkralarının İlk Derlemelerinden Çaylak Tevfik’in Hazîne-i Letâif’i
Yabancılara Türkçe Öğretimi
İnce Alaydan Satire
Nüktedan Hisam Kurban
Temel Uygurca
Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı
Çağatayca-Farsça Manzûm Bir Lügat Nisâb-ı Türkî
Bozkırdaki Su Ceyhun Atuf Kansu
Millî Edebiyat Dönemi Türk Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu
Hakas Türkçesinde Fiil
Hakas Halk Masalları'nda Söz Dizimi
Görünüş Kategorisi Türkmence Örneği
Eski Uygurcada Bağlaçlar
Uygulamalı Dinleme Eğitimi El Kitabı
Uygulamalı Konuşma Eğitimi El Kitabı
Nağzî Münâzara-i Kahve vü Bâde
Endülüs Şiirinde Mersiye
Gençlik Edebiyatı
Yunus Emre'nin İzinde bir Sûfî Said Emre
Safiye Erol'un Romanlarında Manevi Olgunlaşma Yolunda Aşk ve Sembolik Dil
Rüzgâra Karşı Duran Şair Etkilenme Endişesi Kavramı ve Yahya Kemal'in Türk Şiirine Etkisi
Eski Rusya'da Çeviri Faaliyetleri (XI. - XVII. Yüzyıllar Arası)
Çeviri Stratejileri Kuram ve Uygulama
Yaşar Kemal'in Romanlarında Halk Kültürü Etkisi
Türk Kültürü
Ümmî Sinan’ın Saklı Hazinesi: Kâsif Es’ad Efendi Hayatı - Edebî Kisiliği - Dîvânı
Türkçede Fosil Kelimeler
Yeni İslâmcı Akımın Edebiyat Okulu Mavera Dergisi
Bandırmalızâde Haşim Baba Divanı
Âzerî İbrahim Çelebi Husrev ü Şirin
Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası Tahir Olgun
Abdullah Rıza Ergüven'in Kaleminden Avanos
Malatyalı Necatî Divanı
50 Kuşağı Yazarlarından Adnan Özyalçıner ve Öykücülüğü
Öykücülüğümüzün Unutulan Yüzü Ayhan Bozfırat’ın Öyküleri
Bâri’a
ABDULCELÎL İBN ALÎ “DÜRR-İ HOŞ-ÂB” (Manzum Bir “Dürer” Tercümesi)
Balkan Türklerinin Muhacir Edebiyatı İncelemeleri
Sağlık Hizmetlerinde Sözlü Çeviri
14. yy’dan 19. yy’a Anadolu ve Rumeli’de Yazılmış Türkçe Edebî Metinler Üzerine Söylenmemiş Sözler
Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Edebiyatı Seçmeler
Ferâhî, Sûrnâme: Bir Özge Âlem-Osmanlı Pâyitahtında 1582 Şenliği
Târih-i Seyyâh
Ta‘likîzâde Mehmed Subhî Firâset-Nâme
Şiir Ve Fotoğraf Şiirin Fotoğrafı Fotoğrafın Şiiri
Türkçede Görünüş
Avanos’a Dâir Yazılar - 1
Türkçede Belirteç İşlevli Bağımlı Cümleler
Âsım’ın Nesli ve Değerlerimiz
Amerikan Yerlileri ve KARAKALPAK Türklerinin Efsaneleri Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Şemsî Yûsuf u Züleyha
Gülşen-i Envâr
Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı ve Medya
II. Abdülhamit İçin Döneminde Bir Methiye
Görsel-İşitsel Çeviri Dublaj ve Sesli Betimleme
Savaşın İzinde Roman Türk ve Alman Romanlarında Savaş Gerçeği
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Kent İmgeleri ve Günümüz Kent Markası Tasarımına Etkisi
Kilisli Zihnî Divanı
Rodosçuklu Kömürkayazâde Fennî Müşâare Divançesi
Divan Şiirinde Renkler
TÜRK HALK BİLİMİNDE DERLEME Çalışmalar, Tartışmalar
Türk Ortaoyunu Kültürü
Cervantes’ten Tilkiyan’a Osmanlı Edebiyatında Pastoralin Sergüzeşti
Taşlıcalı Yahya ve Hamse’si
Avanos’a Dâir Yazılar - 2
Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Kuyruksuz Tilki Masalı
Müşterek Şiirler Divanı
Tezkire-i Şeyh Safî (İnceleme-Metin-Dizin)
Türkçe Şair Tezkirelerinin Kaynakları
Deyimler’in Hikayeleri
Kültür Bilimi ve Yönetimi
Hoca Nazar Hüveyda Rahat-I Dil
Karamanlıca Resimli Bir Çocuk Dergisi: Angeliaforos Çocuklar İçün (1872)
Evrensel Dilbilgisi Ve Türkçede İstem
İnsanlar İkiye Ayrılır: Meslek Folkloru Bağlamında Hekimlik
Yeni Türk Edebiyatı 1 Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
Hacı Bayram-ı Velî’nin Torunlarından Şair Ahmed Nuri Baba Divanı’ndan Örnekler, Ankara Şehrengizi ve Ser-Güzeşt’i
Âşıklık Geleneği ve Medya Endüstrisi -Geleneksel Müziğin Medyadaki Serüveni-
Türk Bilişsel Budun Dil Bilimine Giriş Türk Halk Bitki Sınıflandırmaları -Temel Aşamalar-
Yeni Osmanlılar Cemiyeti Kurucularından Mehmed Âyetullah Bey Dönem-İnsan-
Köy Seyirlik Oyunlarında İnsan, Doğa ve Topluluk İlişkisi
Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Yapı Tema Dil ve Anlatım
Bozkırda Bir Kültür Yuvası Kırşehir Halkevi (1936-1951)
Aydınlanmaya Düşen Gölge Santimantalizm Tepedelenlizade Hüseyin Kamil
Edirneli Nazmî Dîvânı’ndan Seçmeler
Tuva Araştırmaları Tuvaca Varyantların Belgelenmesi ve Tanımlanması
Türk Düşünce Tarihi El Kitabı
Türk Dili 2 El Kitabı
Ayntablı Hâfız Dîvân
Ali Nihanî’nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi
Türkçede Ettirgen Yapılar
Yeni Türk Edebiyatı 2 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Diyarbakır Halkevi ve Karacadağ Dergisi Halkbilimsel Bir İnceleme
Başlangıcından Cumhuriyet’e Yeni Türk Şiirinde Melankoli
Ferit Edgü’nün Eserlerinde Kafkaesk Dünya
Türk Kültüründe Demir
Mantıkî ve Bir Hezliyyesi [Metin-Şerh] Tâhirü’l-Mevlevî (Olgun)
80’li, 90’lı Ve 2000’li Yıllarda Televizyon Reklamlarında Erkek Olmak
Türk Dili 1 El Kitabı
Dile Gelen Metin Türk Edebiyatına Dilbilimsel Bir Yaklaşım
Avanos’a Dâir Yazılar - 3
Siirt Halk Anlatıları – I (Halk Hikâyeleri ve Masallar)
Romancı Kimliğiyle Suat Derviş
Gazelin Dilinden Leylâ ve Mecnûn Mesnevisi
Karatepeli Fıkraları Üzerine Halk Bilimsel Bir İnceleme
Türkmen Türkçesinde “Kadın” ile İlgili Söz Varlığı
Metin ile Hayat Arasında Sancılı Bilinçler -Cihan Aktaş Romanlarında Yeni Dindar Kadın-
Masal Anası Kezban Karakoç ve Repertuvarı
Gülün Tam Ortası Bilişsel Yazınbilim ve İkinci Yeni’nin Bilişsel Temelleri
Hâlis Efendi Turfetü’l-Emsal Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü
Tanıklarıyla Harezm-Kıpçak Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler
Yürek Yangınları Şiire Dair Ne Varsa
Sibirya’nın Sönen Işığı Yukagirler ve Masalları
Kültürel Miras Yönetimi
Tutsak Şiirler (Tatar Şariri Musa Celil’in Moabit Defteri Şiirleri)
Türkçede Sözcük Yapımı
ATÛFÎ - İBRET-NÂME (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)
Kâsımî Tuhfetü’l-Uşşâk
Dil Öğretiminde Öğretici Yeterlilikleri ve Pedagojik Muhakeme Becerisi
Muradhân -Zâde Ebûbekir Sıdkî ve Şiirleri
Ferişteoğlu Mehmed b. Abdüllatif Bahrü’l-Hikem Hikmetler Denizi Karşılaştırmalı İnceleme
Teorik ve Pratik Boyutlarıyla Sanal Ortam Folkloru
Bilgisayar Destekli Çeviri (Computer-Aided Translation)
Ahmet Haşim Estetiği Üzerine Kuramsal Analizler
Suç ve Yükleme
Çocuklukta Manevi Yaşam
Çağdaş Kent Kurgusunda Geleneksel Ritüel Kurban
Tanzimat Dönemi Türk Romanında Ataerkillik ve Eril Söylem
Mehmed Tevfik Esâtîr-i Yunâniyân (Yunan Mitolojisi)
Araf’ta Bir Ruh Elif Şafak
Konuşma ve Diksiyon Eğitimi
Roman ve Hikâyeleriyle Hatice Bilen Buğra
Klasik Türk Edebiyatında Mizah
Baharın Mecidiyeköyü’nde Yaşandığı Yıllar Mahmut Yesari’nin Romanlarında İstanbul
Ali Ufkî Bey (Alberti Bobovy) Grammatica Turcico-Latina (1666)
Çeviri Amaçlı Tasavvuf Terminolojisi
Çağdaş Türk Dillerinde Altasıralama Stratejileri
Ulus-Devlet İnşasında Çeviri ve İdeolojinin Rolü Çerçevesinde “Tercüme Bürosu” ve “Tercüme” Dergisi
Sorularla Türk Romanı Üzerine İncelemeler
Âşıklık Geleneği ve Kültür Değişmeleri
16. Yüzyılda Veba Üzerine Yazılmış Bir Tıp Eseri Nidâî'nin Rebî‘u's-Selâme'si
Türk Romanında Kıskançlık Sendromu (1896-1949)
Avashenasi Zabane Torki
Tarikhcheye Engelabe Mashruteh va Torkhaye Iran
Uygulamalı Yaratıcı YAZMA
Hava Ra Az Man Begir, Shoghlam Ra Na
Rûhu’l-Edeb Arapça-Türkçe Manzum Sözlük
Dîvânu Gülzâr Li-Hâfız Sa’dî
Sessiz Bir Sürgün Hasan İzzettin Dinamo
Kazak Şakirdlerine Hediye
Sıradışı Bir Emevî Valisi HACCÂC
İssledovaniya Po Problemam Filologii
Primerı Filologiçeskih İssledovaniy v Evrazii
Primerı Filologiçehkih İssledovaniy v Kazahstane
Mütercimi Meçhul Bir Acâyibü’l-Mahlûkât ve Garâyibü’l-Mevcûdât Tercümesi
Leksikografiyanıñ Özekti Mäseleleri
Novıy Poglyad Na Turetski Antroponimı
Edebiyat-e Bastani-ye Torkan
Aman Saspayev Cana Memduh Şevket Esendaldın Añgemelerinin Salıştırma-Tipologiyalık Analizi
Qazaqstanda Til Bilimi Men Ädebiyettanuvdıñ Özekti Mäseleleri: Bügini Men Erteñi
Filologiya Bagıtındagı Ayrım İlimiy cana Metodikalık İzildöölör
Bayburt Tarihi
Emek, İdeoloji ve Sanat
Istrazivanja Bosanske Kulture
Essays on Early Hungarian - Turkic Contacts
Terimbilim: Çevirmenin Pusulası
Essays on the Folksongs of Turkic People
Literary Heritage of Bosnia and Herzegovina in the Ottoman Turkish Language: A Pragmatic Dimension
Vo Potraga po Identitet vo Romanot
Kent ve Medya Ortamlarında Âşıklık Geleneği Ozan Ali Dağcı
Zooka
İmge Kovanı-İmgeden Düşünceye
Kitâb-ı Muğrib Hacı Bektaş-ı Velî (Bektaşîlikle İlgili İbadet ve Uygulamalar)
Tatar Language Preservation Strategies and Innovative Practices
Suvremenna Turska Yuridicheska Terminologiya
Karaçelebi-zâde Abdülazîz Efendi SÜLEYMÂN-NÂME (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük)
Açıklamalı Bilgisayar Destekli Çeviri Terimleri Sözlüğü İngilizce-Fransızca-Türkçe Dictionary of Computer-aided Translation Terms
Osmaniye Ağzı Sözlüğü
Karşıtlık Nedir, Ne Değildir?
Vahdet-i Vücûd (Ali Mehâimî Özelinde)
Osmaniye Yöresi Atasözleri Deyimler ve Kalıp İfadeler Sözlüğü
Kasım Tınıstanovdun Latın Aribinde Cazgan Ayrım Emgekteri
Kasım Tınıstanovdun Arab Aribinde Cazgan Ayrım Emgekteri
Osmaniye İli Ağızları ve Söz Varlığı I (Giriş - Dil İncelemesi)
Osmaniye İli Ağızları ve Söz Varlığı II (Metinler- Sözlük)
Ekmeğini Göz Yaşına Banan Şair Cahit Saffet Irgat ve Şiiri
Günümüz Kısa Öyküsünde Kurmacanın Temel Elemanları
Ten’in Duyusal Metaforları II. Yeni
Eğridirli Hacı Kemâl Câmi‘ü’n-Nezâ’ir Eksik Şiirler Bâyezîd Nüshası No: 5782 [İnceleme-Metin-Tıpkıbasım]
Çağdaş Uygur Araştırmaları: Makaleler
Şiirin Merhamet Kanatları Klasik Türk Şiirinde Afnâmeler
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Dergi ve Gazete Yazılarında Halk
Halkbilimi ve Metaverse: Yeni Dünyaların Beşiğinde
Geç Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Risâle-i Attârlık (Tâcü’r-Risâle) İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım
Seyyidî [Eş‘âr]
Nâkil’den Hikâyeler Halit Ziya Uşaklıgil
Kısas-ı Enbiyâ (Hz. Eyüp, Hz. Şuayip ve Hz. Musa Kıssaları) İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım
Günümüz Öyküsünde Öne Çıkan Teknikler
Kazak ve Oğuz Halk Felsefesi Halkbilimsel Metaetik Temellendirme
Çuvaş Araştırmaları: Dil, Kültür, Edebiyat ve Folklor İncelemeleri
Romanın Kurgusu Kurgunun Romanı
Aydın ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metin-Sözlük)
Escape From Existence: Reflection of Existential Philosophy in Edward Albee’s Selected Plays
Simidimde Susamsın (Gastromilliyetçilik, Yumuşak Güç, Bellek, Ankara Simidi)
Müellifi Meçhûl Yûsuf u Zelîhâ Hikâyesi (İnceleme-Sadeleştirme-Metin-Tıpkıbasım)
Nazmî-i Şirvânî ve Dîvânçesi Nağme-i İştiyâk (İnceleme-Metin-Diliçi Çeviri-Dizin-Tıpkıbasım)
Modern Türk Edebiyatında Bursa
Türk Halk Bilimi Tarihinde EL SANATLARI Gelenek, Yöntek, Anlam
Dkab Öğretmenlerine Göre Okullarda Din Eğitimi ve Kişilik İlişkisi
Fıkhî Kurallar Işığında Kamu Yönetimi
Gelecekten Ödünç Almak: Somut Olmayan Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Kalkınma
Hatti Tanrıçası Teteshapi
Rafig Hüseyn Oğlu İmrani’nin Yayımladığı Azerbaycan Muğam Janrının Yaranması ve İnkişaf Tarihi Adlı Eser (Metin-Aktarı-Müzik Terimleri Sözlüğü)
Çağdaş Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Milli Kimliğin İnşa Süreçleri (20. yüzyılın başlarından günümüze)
Sosyal Mitoloji
Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Süer Eker Çağdaş Türkolojinin İzinde
Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Yazıları - II
turk, romanina, derkenar
Erzincan Folklorunda Halk Hikayeleri
Rüstem ve Sührab
Türk Masalları ve Holbek Yöntemi
BURSALI EŞREF DİVANI
KÜRESEL EDEBİYAT
ANADOLU AĞIZLARINDA EŞ ANLAMLILIK
DİJİTAL FOLKLOR Üçüncül sözlü kültür döneminde halk alıntıları
Karşılaştırmalı Türk ve İskandinav Mitolojisi
Halk Psikolojisi ve Halk Edebiyatı
AVRUPA EDEBİYATINDAN RUSÇA ÇEVİRİLER (1725-1825)
Sorularla Türk Romanı Üzerİne İncelemeler

Yazar
Dr. Semih ZEKA

Soru sormak, bireyi araştırmaya ve incelemeye güdüler, yorumlamanın, tartışmanın ve düşüncelerin ifade edilmesinin yolunu açar. Bu düşünceden hareketle hazırlanan “Sorularla Türk Romanı Üzerine İncelemeler” adlı bu kitapta Halide Edip Adıvar’ın “Vurun Kahpeye”, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban”, Reşat Nuri Güntekin’in “Yeşil Gece”, Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Mahur Beste”, Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf” ve Orhan Pamuk’un “Beyaz Kale” adlı romanları sorular yoluyla içerik ekseninde incelenmiştir.

Sayfa: 238
Ebat: 13.5x21cm
ISBN: 978-625-7305-05-1
Fiyat: 40 TL

Tükendi

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)