İlahiyat Dizisi
İslâm İbâdet Esasları
Arapçaya Giriş 1
Arapçaya Giriş 2
Din Eğitimi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
İslâm Hukuku
İslam Felsefesi Tarihi 1
İslâm Felsefesi Tarihi 2
İslâm Mezhepleri Tarihi
İslâm Tarihi
Kelam
Tasavvuf
Tefsir
İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi
İslam İnanç Esasları
Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi
İslâm Kurumları Tarihi
Sosyoloji’ye Giriş
Din Felsefesi El Kitabı
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim El Kitabı
Dinler Tarihi El Kitabı
Arapçanın Söz Varlığı
Mantık El Kitabı
Hadis El Kitabı
Ellibin Yıllık Bir Gün
Halk İnanışları El Kitabı
Türk Din Mûsikîsi El Kitabı
İslâm Felsefesi El Kitabı
Dinler Arası İlişkiler El Kitabı
İslâm Medeniyeti Tarihi El Kitabı
Tasavvuf Tarihinde Nazarî İrfan Geleneği Tarih, Teori ve Problemler
Şiî Düşüncede Tarih Dışı Hz. Fâtıma Yorumu
İslâm Hukukunda Kadının Boşa(n)ma Hakkı
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 1
Okul Öncesi Öğretmenliği ve Din Eğitimi
Özel Eğitimde Din Eğitimi El Kitabı
Bilimsel Araştırma Süreçleri Yöntem, Teknik ve Etiğe Giriş
Kur’an ve Anlam
Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 2
Birey Toplum ve Değerler
Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları
Türk İslâm Sanatları Tarihi El Kitabı
Kur’an Okuma ve Tecvid
Dinler Arası Diyalogun Sosyolojik KarşılığI
Yetişkinlerde Din Olgusu ve Kuran Kurslarında Öğretim
Hadis İlminin Oluşumunda Kelamî Düşüncenin Etkisi
Fıkıh Usûlü El Kitabı
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler I
İlahiyat Terimleri Sözlüğü
Kur’an-Sünnet Işığında Cezanın Amacı
Prof. Dr. Beyza Bilgin’e Armağan
Ecel Üzerine
Suç ve Yükleme
Çağdaş Kent Kurgusunda Geleneksel Ritüel Kurban
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî)
Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî) Türkçe-Arapça Bakışımlı
Endülüs Fıkıh Okulları
Çeviri Amaçlı Tasavvuf Terminolojisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - II
İslam Tarihçiliğinde Garânîk Hâdisesi
Kur’an İlimleri ve Tefsir Tarihi El Kitabı
Kıraat Vecihlerinin Dilbilimsel Tefsire Etkisi
Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - III
Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Düşüncesinde Din Eğitimi
Lübnanlı Corcî Şâhîn ‘Atıyye ve Şiirleri
Fikirleri ve Mücadelesiyle Mehmet Akif Ersoy
Klasik ve Çağdaş Dönem Fıkıh Metinleri
Mukâtil Tefsirinde Tevhid
4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğretim Programının Değerlendirilmesi (Stufflebeam CIPP Modeli)
Manevi Danışmanlıkta Bibliyoterapi Tekniği ve Uygulanması
Helâl Ürüne Kültürlerarası Manevi-Psikolojik Yaklaşım Müslümanlar İçin Helâl Ürün Tutum Ölçeği (Türkiye ve Malezya Örneği)
Muhammed Ali es-Sâbûnî ve Tefsir İlmindeki Yeri
İslam Dini ve Tabii Din İzmirli İsmail Hakkı
Bilimler Işığında Yaratılış
Dİn Felsefesİ El Kİtabı

Editörler
Recep Kılıç
Mehmet Sait Reçber

Yazarlar
Prof. Dr. Rahim Acar
Prof Dr. Muhsin Akbaş
Doç. Dr. Musa Kazım Arıcan
Yrd. Doç. Dr. Engin Erdem
Doç. Dr. Aydın Işık
Prof. Dr. Recep Kılıç
Prof. Dr. Mehmet Sait Reçber
Prof. Dr. Ferit Uslu
Yrd. Doç. Dr. Zikri Yavuz
Prof. Dr. Metin Yasa

Dinî konulara felsefî açıdan yaklaşmayı ve değerlendirmeyi
amaç edinen din felsefesi günümüzde önemi gittikçe
daha fazla hissedilen bir felsefe disiplinidir. Felsefe tarihi
açısından bakıldığında din felsefesinin ele aldığı birçok konu
neredeyse felsefenin ilk dönemlerine kadar gerilere gider.
Diğer taraftan ele alınan bu konular başta teizm olmak
üzere dinler açısından da hayatî bir öneme sahiptir.
Din, bilim ve felsefe arasındaki ilişkinin modern
zamanlarda daha da tartışmalı bir hale gelmiş olması da
din felsefesinin önemini arttıran bir etken olmuştur.
Bu çerçevede din felsefesine aynı zamanda bir giriş
olarak da görülebilecek bu el kitabında şu tür sorulara
cevap verilmeye çalışılmıştır:
Din ve felsefe birbiriyle çatışır mı? Akıl, bilgi ve
iman arasında ne tür bir ilişki olabilir? Tanrı nasıl bir
varlıktır? Tanrı’nın varlığının delilleri nelerdir?
Tanrı hakkında konuşmanın mantığı nedir?
Tanrı’nın varlığıyla kötülüğün varlığı bağdaşır mı?
Ateizm ikna edici kanıtlara sahip midir?
Vahiy ve mucize kavramlarının felsefî bir açıklaması
olabilir mi? Birden fazla din doğruya ve kurtuluşa
götürebilir mi? Ölümden sonra bir hayatın imkânından
söz edilebilir mi? Tanrı, din ve ahlâk arasında ne tür bir
ilişki olabilir? Din ve sanat ilişkisi felsefî açıdan
irdelenebilir mi? Din ve bilim uzlaşır mı?

432 Sayfa
Ebat: 16x23,5
ISBN: 978-605-4692-37-8
Fiyat: 200 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)